Ενημέρωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πεντέλης

Με το Α.Π. 21602/24-10-2023 έγγραφο του Δήμου γνωστοποιήθηκε η διαδικασία εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης και προσκλήθηκαν οι  αρμόδιες υπηρεσίες, Φορείς, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής να υποβάλλουν τις απόψεις τους.

Ο ΠΣΠ χαιρετίζει την πρόσκληση του Δήμου και, στο μέτρο των δυνάμεών του, θα συμβάλλει στην ευρύτερη συμμετοχή των φίλων και μελών του καθώς και των δημοτών στην εν λόγω ειδική διαβούλευση.

Για τον σκοπό αυτό:

 1. Καλούμε τα μέλη και τους Φίλους του Συλλόγου να στείλουν τις προτάσεις τους ή / και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ειδική επιτροπή του ΠΣΠ που θα αναλάβει την επεξεργασία των απόψεων των πολιτών και την συγκρότηση της υποβλητέας πρότασης, εναρμονισμένης με τους καταστατικούς στόχους του Συλλόγου, προς τον Δήμο και την Ομάδα Μελέτης.
 2. Παραθέτουμε στη συνέχεια συνοπτική περιγραφή των στόχων και των διαδικασιών εκπόνησης του ΤΠΣ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύνθετη Μελέτη του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Πεντέλης ανατέθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε Σύμπραξη Γραφείων Μελετών και εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.4.2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545 Β’/03-08-2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟI ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΠΣ

Τα ΤΠΣ αποσκοπούν, μετά από συστηματική καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, στην  επέκταση του καθορισμού χρήσεων γης σε όλη την επικράτεια του Δήμου για μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα (15 ετίας), για να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

 • Η εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης και ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους του Δήμου, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στους διαθέσιμους πόρους.
 • Η διαχείριση με όρους βιώσιμης ανάπτυξης της γης με προώθηση οργανωμένων οικιστικών και παραγωγικών υποδοχέων που προάγουν ελεγχόμενα συμπαγή/συνεκτικά πρότυπα ανάπτυξης.
 • Η Προστασία:
  • Των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης.
  • Των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των διαθέσιμων πόρων έναντι φυσικών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  • Της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των τοπίων και της πολεοδομικής φυσιογνωμίας των πόλεων και οικισμών του οικείου ΟΤΑ.
 • Η προώθηση της συνεργασίας “πόλης-υπαίθρου” και της εδαφικής συνοχής στην επικράτεια του οικείου ΟΤΑ.
 • Ο μετριασμός της έντασης χρήσης των ΙΧ και των μετακινήσεων κατοικίας – εργασίας – εξυπηρετήσεων.
 • Ο εντοπισμός των αναγκαίων αναθεωρήσεων / τροποποιήσεων του υφιστάμενου σχεδιασμού, που επιβάλλονται από τον ισχύοντα υπερκείμενο καθώς και νεότερα δεδομένα.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η σύνθετη μελέτη του ΤΠΣ συναποτελείται από τις εξής επί μέρους μελέτες:

 1. Μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ)
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
 3. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας
 4. Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης των προς οριοθέτηση ρεμάτων
 5. Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων που διέρχονται από προτεινόμενες από το ΤΠΣ προς πολεοδόμηση περιοχές

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΠΣ

Η μελέτη διαρθρώνεται σε φάσεις και ενότητες:

ΦΑΣΗ Α – ΣΤΑΔΙΟ 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ·         Καταγραφή, επεξεργασία και σχολιασμό βασικών χωρικών παραμέτρων

·         Εντοπισμό των τάσεων και προοπτικών χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης των οικιστικών και παραγωγικών υποδοχέων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ·         Αξιολόγηση των δεδομένων της Ενότητας 1 και εξαγωγή συμπερασμάτων

·         Εντοπισμός των Πλεονεκτημάτων / Δυνατοτήτων και των Μειονεκτημάτων / Κινδύνων της περιοχής

·         Προσδιορισμός εναλλακτικών σεναρίων στη βάση κριτηρίων βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης

·         Τεκμηρίωση επιλογής του επικρατέστερου σεναρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 Παρουσίαση σεναρίων στον Δήμο
ΦΑΣΗ Α – ΣΤΑΔΙΟ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Χωρικές Κατευθύνσεις

·         Εξειδίκευση των χωρικών κατευθύνσεων του επικρατέστερου σεναρίου

·         Χωρικό πρότυπο  με τα βασικά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης και τα προγραμματικά μεγέθη

·         Δομικό σχέδιο  με την χωρική οργάνωση της ΔΕ, εναρμονισμένο και ομογενοποιημένο σε επίπεδο Δήμου με τα ενδεχομένως διαφορετικά δομικά σχέδια των υπόλοιπων ΔΕ του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αναλυτικές ρυθμίσεις Πρόγραμμα εφαρμογής

·         Συνολική πρόταση της ρύθμισης του χώρου με βάση τις προ ισχύουσες  και τις προτεινόμενες χωρικές ρυθμίσεις

·         Πρόταση πολεοδομικού κανονισμού και Προεδρικού Διατάγματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 ·         Έκδοση άποψης Αρχής Σχεδιασμού επί της αρχικής πρότασης του ΤΠΣ

·         Διαβούλευση και έγκριση της ΣΜΠΕ

·         Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής καταλληλόλητας

·         Έγκριση Μελέτης Οριοθέτησης ρεμάτων

ΦΑΣΗ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΔ
·         Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ

·         Ενσωμάτωση υποδείξεων ΣΥΠΟΘΑ

·         Νομοτεχνική επεξεργασία και έκδοση ΠΔ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΠΣ

Τελικό παραδοτέο της Μελέτης αποτελεί το οικείο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

 

 

Ημερίδα ΕΛΕΤ, ΣΕΠΟΧ και ΣΕΜΠΧΠΑ για τον ένα αιώνα Πολεοδομικού σχεδιασμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ο  Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) διοργνώνουν ημερίδα με θέμα “Ένας αιώνας σχεδιασμού του χώρου: από το Διάταγμα του 1923 «Περί σχεδίων πόλεων…» στον σύγχρονο χωρικό σχεδιασμό”, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας και διαδικτυακά δηλώνοντας συμμετοχή στον σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xJ8F2os8Su2i23_7N75Hfg

 

Η 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι.

Ειδήσεις για την 28η  Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι:

 • https://www.wwf.gr/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyKurBhD5ARIsALamXaGjdu7Ibr2qf9My8bZvAX7D40825E_p6bDQvcWTEVoDWJZv3SKvGdEaAlDxEALw_wcB
 • https://ecopress.gr/cop28-xekinise-i-diaskepsi-ton-inomenon-ethn/

Πεζοπορική διαδρομή στον Καταρράκτη της Ραπεντώσας, την Κυριακή 5/11/2023.

Πεζοπορική διαδρομή στον Καταρράκτη της Ραπεντώσας, την  Κυριακή 5/11/2023.

 

 Ώρα εκκίνησης: 8.00

Σημείο συνάντησης: Η πλατεία Αγ. Τριάδας στην Παλιά Πεντέλη (στις ταβέρνες). Φτάνουμε εκεί αφήνοντας της Μονή Πεντέλης αριστερά μας και το Νοσοκομείο Παίδων δεξιά μας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με αυτοκίνητα, με κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη, θα περάσουμε από τον Αγ. Πέτρο και θα στρίψουμε αριστερά  προς  Farmamoo, όπου θα φτάσουμε μετά από 20 λεπτά οδήγησης.

Αφετηρία πεζοπορικής διαδρομής: Το κάτω μέρος του χώρου αναψυχής Farmamoo.

Περιγραφή διαδρομής: Θα περάσουμε το ρέμα της Ντάρδιζας και θα κινηθούμε δυτικά περπατώντας σε δασικό δρόμο μέχρι να συναντήσουμε τον καταρράκτη, σε απόσταση 3,0 χλμ. περίπου. Θα κατέβουμε το ρέμα και θα επιστρέψουμε στην αφετηρία μας περνώντας μέσα από την λεκάνη  του ανενεργού φράγματος της ΕΥΔΑΠ, του φράγματος της Ραπεντώσας.

Συνολικό μήκος: 7,5.0 χλμ.

Υψόμετρα: Αφετηρίας : 200 μ., Μέγιστο: 245 μ.

Πορεία : Επί δασικών δρόμων και σε ομαλό μονοπάτι

Ενδυμασία: Περιπατητική (παπούτσια τουλάχιστον αθλητικά και ρούχα εποχής). Εφόδια: Νερό και ξηρά τροφή κατά βούληση.

Αναβολή λόγω Καιρού: Σε περίπτωση αναβολής λόγω κακοκαιρίας θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση και η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, στις 12/11.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932629331.

Δείτε την διαδρομή στον ψηφιακό μας χάρτη  στον σύνδεσμο http://bitly.ws/HEQ7 , με το επίπεδο «Πεζοπορικές διαδρομές» ανοιχτό.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την ενδεχόμενη συμμετοχή σας, στο epentelimas@gmail.com για να βοηθήσουμε σε περίπτωση προβλήματος.

Αδιαφορία της Δημοτκής Αρχής και του ΣΠΑΠ γα το Πεντελικό

Για δύο και πλέον μήνες τα μπάζα στον δρόμο που περνά πάνω από κοιμοιτήριο Μελισσίων παραμένουν στη θέση τους, αδιάψευστος μάρτυρας της προκλητικής αδιαφορίας της Δημοτική Αρχής Πεντέλης αλλα και του, καθ’ ύλην αρμόδιου υποτίθεται, ΣΠΑΠ.

 

Αυτή είναι η ¨προστασία” του Πεντελικού που του επιφυλάσσει το δήθεν master plan με τις δεκάδες σποραδικές παρεμβάσεις, ανάμεσα στις οποίες δεν χωρούν απ’ ότι φαίνεται η αστυνόμευση και η φροντίδα του χώρου. 

Από τη μια φαραωνικά έργα και πανηγυριώτικες εκδηλώσεις στο βουμό για το φαίνεσθαι και από την άλλη προκλητική αδιαφορία για τις συντελούμενες παρανομίες και αδράνεια για την άρση των επιπτώσεών τους.

 

Η συναυλία στο αρχαίο λατομείο, το πάρτυ των παρανομιών και τα μοναστηριακά μονοπάτια στο Πεντελικό

Με ανακοίνωσή του  ο ΠΣΠ επισημαίνει τις υπερβολές της προεκλογικής καμπάνιας της κας Δημάρχου Πεντέλης, μέχρι του σημείου προσβολής της νοημοσύνης των δημοτών, την προκλητική αδιαφορία της για τις συντελούμενες  συστηματικές παρανομίες στο Πεντελικό και την έλλειψη στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό.

 

Στην ανακοίνωσή του ο ΠΣΠ αναφέρεται στην:

Εν μέσω της εθνικής τραγωδίας  των πυρκαγιών διοργάνωση συναυλίας στην καρδιά του Πεντελικού.

Αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για τις παράνομες δραστηριότητες μηχανοκίνητου “αθλητισμού” στις πλαγιές του Πεντελικού

Ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων στο Πεντελικό και την απουσία πολιτικής αποτροπής της εκ μέρους του Δήμου

Απουσία πολιτικής του Δήμου  για την επιτάχυνση της αναδάσωσης και την αποκατάσταση της  οικολογικής ισορροπίας του Πεντελικού.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ.

Μαθήματα από το κίνημα για ελεύθερες παραλίες

Η, εν μέσω θέρους, ευρεία απήχηση, ταχεία διάδοση  και  αξιοπρόσεχτη αποτελεσματικότητα του κινήματος κατά της κατάληψης του δημόσιου χώρου του  αιγιαλού από  ομπρελοκαθίσματα μας ξάφνιασε ευχάριστα, επιβεβαιώνοντας  ότι :

 • Ο δημόσιος χώρος βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα αξιών των πολιτών, οι οποίοι δεν είναι τελικά διατιθέμενοι να παραιτηθούν από την διεκδίκησή του.
 • Η επιμελής τεκμηρίωση της παρανομίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινητοποίησης των πολιτών που θίγονται.
 • Η συστηματική συγκάλυψη των παρανομιών και  καλλιέργεια του ωχαδερφισμού από την πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο για αποτελεσματική κινηματική δράση στην εποχή της ευρείας διάδοσης των μέσων κοινωνικής  δικτύωσης
 • Οι πρωτοβουλίες μειοψηφικών ομάδων ενεργών πολιτών συνιστούν αναντικατάστατες εστίες αντίστασης και έναυσης κινητοποιήσεων κατά των κάθε λογής καταπατήσεων του δημόσιου χώρου (τραπεζοκαθίσματα, καταλήψεις πεζοδρομίων, αλλαγές χρήσης αλσών, κλπ.).

Το ΔΣ του Συλλόγου αισθάνεται δικαιωμένο ως προς τις στοχεύσεις μας και αισιόδοξο για το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για επαρκείς και προσπελάσιμους δημόσιους χώρους κοινωνικής συναναστροφής, την αιτιολογική βάση της δημιουργίας – ύπαρξης των οικισμών – πόλεων,  κόντρα στο μοντέλο της απομόνωσης στα  ατομικά μας καταφύγια.

Με αφορμή τον καταναγκασμό της πολιτείας να ενεργοποιηθεί, κάτω από το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής, και να εφαρμόσει τους νόμους για τον αιγιαλό,  συνιστούμε τις τοπικές αρχές να αφουγκραστούν τις ανησυχίες των κατοίκων και να πάψουν να κωφεύουν στις εκκλήσεις για προστασία και  διασφάλιση της προσπελασιμότητας των κατοίκων στους δημόσιους χώρους της περιοχής (τραπεζοκαθίσματα, μηχανοκίνητος αθλητισμός και μπάζα στο βουνό, προσπελασιμότητα ρεμάτων και αλσών,  κλ.).

Αθήνα.  20/8/2023

Το ΔΣ του ΠΣΠ

Αδιαφορία και κυνισμός φουντώνουν την ασυδοσία

Αναρτήσαμε – καταγγείλαμε την  προκλητική απόθεση μπάζων στο Πεντελικό που αποτυπώσαμε με φωτογραφίες στις 8/7/2023, με σχετική ανάρτηση στη σελίδα μας στο face book και στην ιστοσελίδα μας στις 9/7/2023.

Μετά από δεκαήμερο  αδιαφορίας των αρμόδιων, σήμερα (22/7/2023),  ήρθε η “επιβράβευση”.

Αντί να τιμωρηθούν οι δράστες αυξάνονται οι μιμητές τους.

Δασαρχείο, ΣΠΑΠ, Δήμος (Δημοτική Αρχή, Δημοτικές υπηρεσίες, Δημοτικές παρατάξεις με δεκάδες υποψήφιους έκαστη),  ακούει κανείς?

 

Σημαντική και πρωτοποριακή η 1110/2023 απόφαση του ΣτΕ για αστικές χρήσεις σε άλση και πάρκα

Με την 1110/2023 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την διαχειριστική μελέτη του άλσους του πεδίου του Άρεως, η οποία προβλέπει  την διατήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής (κλειστό θέατρο, ανοιχτό θέατρο 2.000 θέσεων και λοιπών εγκαταστάσεων).

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Ενδεικτικές  οι παρακάτω σκέψεις της:

 1. Η μελέτη διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξή του, προβλέπουσα ειδικές χρήσεις γης σε πολλά από τα τμήματά του ούτε υποβλήθηκε σε περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ως σχέδιο ή πρόγραμμα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, ούτε, στη συνέχεια, υπήχθη σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου (screening), προκειμένου να υπαχθεί σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ως προβλέπουσα έργο ανάπλασης σημαντικού άλσους, δηλαδή «έργου αστικής ανάπτυξης» κατά τις κρίσιμες περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων ή δραστηριοτήτων διατάξεις (ν. 4014/2011 και τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού υπουργικές αποφάσεις).
 2. Μολονότι δε η δραστηριότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται εντός κοινόχρηστου χώρου με δασικό χαρακτήρα, η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, αρνούμενη να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά της, δεν εξέτασε «ποια είναι τα δημόσια θεάματα και ποιες είναι οι επιτρεπτές εγκαταστάσεις εντός των χώρων δημοσίων θεαμάτων», θεωρώντας, εσφαλμένως, ότι «εκφεύγει του γνωστικού αντικειμένου και αρμοδιότητητάς της», όπως ρητώς ανέφερε στην εισήγησή της.
 3. Είναι, εξάλλου, απορριπτέοι οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας εταιρείας ότι το επίμαχο «κέντρο ψυχαγωγίας» προϋφίσταται, ότι έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες και ότι δεν εγκρίνεται το πρώτον η εγκατάστασή του με την διαχειριστική μελέτη, η οποία απλώς αναφέρεται σ’ αυτό και δεν ρυθμίζει τη λειτουργία του.
 4. Κατόπιν της αποδοχής της κρινομένης αιτήσεως ακυρώσεως, η επίμαχη διαχειριστική μελέτη πρέπει να υποβληθεί, πριν από την έγκρισή της, σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου
 5. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ειδικώς να ληφθεί υπόψη ότι το «Θέατρο Άλσους Πεδίον Άρεως – Οικονομίδη», το οποίο καθορίσθηκε ως χώρος όπου επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία δημοσίων θεαμάτων, διαμορφώθηκε κατά την αρχική δημιουργία του Πεδίου Άρεως προοριζόμενο έκτοτε ως κυλικείο, εστιατόριο καθώς και κέντρο αναψυχής προς εξυπηρέτηση του κοινού, οπότε η συνέχιση της λειτουργίας του ως χώρου δημοσίων θεαμάτων, όπως η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί στη σύγχρονη εποχή, δεν επιφέρει, καταρχήν, μεταβολή του προορισμού του Πεδίου του Άρεως ως χώρου με δασικό χαρακτήρα. Προϋπόθεση όμως για τη νόμιμη λειτουργία του αποτελεί η διασφάλιση της κοινοχρησίας με την παροχή της δυνατότητας ελεύθερης προσπελάσεως των χρηστών του πάρκου.

Οι παραπάνω σκέψεις είναι πολύ χρήσιμες στην υπό εξέλιξη δημόσια τοπική συζήτηση τόσο για την δαχειριστική μελέτη του άλσους του Προφήτη Ηλία (με την οποία προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου ποδοσφαίρου) όσο και για την αλλοίωση της κοινοχρησίας της πλατείας της Νέας Πεντέλης με την μονιμοποίηση της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της πλατείας της Νέας Πεντέλης.