Εγγραφή Φίλων στην Λίστα Ενημέρωσης 

Οι Φίλοι που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, μπορούν εγγραφούν στην λίστα ενημέρωσης αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα από την φόρμα εοπικοινωνίας, με θέμα “Εγγραφή στην λίστα ενημέρωσης” και Θέμα ” Αποδέχομαι την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού από τον Περιβαλλλοντικό Σύλλογο Πεντέλης”.

Το πλαίσιο ενεργοποίησης 

Η ποιότητα ζωής στις σύγχρονες πόλεις διασφαλίζεται με ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, υλοποίηση αυτού και θέσπιση εξειδικευμένων ρυθμίσεων αποτροπής της παραβατικότητας.

Ο βαθμός επιτυχίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την συμμόρφωση των κατοίκων στις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις, συμμόρφωση που συνδιαμορφώνεται από την εμπιστοσύνη τους προς τις αρμόδιος αρχές και τον βαθμό κοινωνικοποίησης των ιδίων.

Συχνά οι αρχές,  δεν μεριμνούν για την  εφαρμογή των περιβαλλοντικών διατάξεων  αναλογιζόμενες το “πολιτικό κόστος” από την δυσαρέσκεια που ενδεχομένως αυτή προκαλεί σε μερίδα  πολιτών.

Με την ενεργοποίησή μας, ως  ενεργοί πολίτες, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε  το “πολιτικό κόστος” της μη εφαρμογής των περιβαλλοντικών διατάξεων,  μεγαλύτερο από αυτό της  εφαρμογής των.

Η ενεργοποίησή μας  αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με τους παρακάτω ενδεικτικούς τρόπους:

Αναφορές Συμβάντων 

Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου Πεντέλης, τους Φίλους του  Πεντελικού  και τα μέλη του Συλλόγου να στέλνουν, με χρήση της φόρμας επικοινωνίας,  αναφορές συμβάντων για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου και αφορούν την περιοχή μας. Οι αναφορές αυτές θα αναρτώνται εδώ.

Σε περίπτωση που το συμβάν δεν προσδιορίζεται χωρικά με οδό και αριθμό είναι χρήσιμο να στείλετε και τις γεωγραφικές συντεταγμένες από το κινητό σας, με την βοήθεια ειδικής εφαρμογής (π.χ. My GPS Location).

Συμμετοχή στις Ομάδες εργασίας του Συλλόγου

Οι Ομάδες εργασίας συλλέγουν στοιχεία, επεξεργάζονται και τεκμηριώνουν θέσεις για φλέγοντα ζητήματα της περιοχής και στηρίζουν τις παρεμβάσεις του Συλλόγου για την επίλυσή τους.  Δείτε στην περιοχή “Σύλλογος – Μέλη”  του ιστοτόπου μας τον τρόπο που μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.

Εμπλουτισμός Περιεχομένου Ιστοτόπου

Προκειμένου να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, με ιστορικό υλικό και έγγραφα τεκμηρίωσης, καλούνται οι Φίλοι της Πεντέλης και τα μέλη του Συλλόγου να αποστείλουν, χρησιμοποιώντας την  φόρμα επικοινωνίας,  σύντομη περιγραφή  τυχόν  χρήσιμου υλικού  που διαθέτουν, αναγράφοντας στο θέμα την φράση «ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ». Μετά από σχετική αξιολόγηση, εκπρόσωπος του Συλλόγου θα έρθει σε επαφή μαζί σας  για παραλαβή και αξιοποίηση του υλικού.