Με ανακοίνωσή του την Παρασκευή, 24/2/2023, ο Υπουργός κ. Σκρέκας έθεσε σε διαβούλευση νομοσχέδιο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 28η/02/2023 και ώρα 10.00 π.μ., ήτοι αντί της προβλεπόμενης 15νθήμερης διάρκειας διαβούλευση, αυτή περιορίζεται σε τετραήμερη, περιλαμβάνουσα τρεις αργίες, τουτέστιν σε διαβούλευση μονοήμερης διάρκειας.

Η ενέργεια αυτή του ΥΠΕΝ συνιστά ασύστολη παραβίαση των ισχυουσών διατάξεων περί διαβουλεύσεων και ευθεία προσβολή (ανοιχτή κοροϊδία) της νοημοσύνης πολιτών και  περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 97 άρθρα και διαρθρώνεται σε έντεκα κεφάλαια, ως εξής:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Από μια διαγώνια ανάγνωση του νομοσχεδίου προκύπτουν τα εξής:

 1. Με το άρθρο 12 επιχειρείται ο επανακαθορισμός των Ζωνών:
 • Απόλυτης προστασίας της φύσης
 • Προστασίας της φύσης
 • Διατήρησης οικοτόπων και ειδών
 • Βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων
 1. Με το άρθρο 11 επανακαθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες του άρθρου 12, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της παρ. 3.25 με την οποία επιτρέπονται δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων.
 2. Με το άρθρο 21 – Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, καθορίζεται το περιεχόμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που συνοδεύει τα σχέδια διαχείρισης για την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός αυτών
 3. Με το άρθρο 39 – Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014 – καθιερώνεται η οριοθέτηση των ρεμάτων με βάση τις απεικονιζόμενες στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα όχθες του υδατορέματος, χωρίς να απαιτείται υδρολογική / υδραυλική μελέτη για τον υπολογισμό της στάθμης πλημμύρας του υδατορέματος.
 4. Με το άρθρο 41 – Κέντρα Υψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 του ν. 3463/2006 – προβλέπεται: « Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υψηλής Τάσης δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες…»
 5. Τέλος με το κεφάλαιο Η’ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – καθορίζεται η διαδικασία δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων καθώς και η διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών με την καταβολή τέλους ύψους 2% επί των εσόδων. Μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που αφορά το τεράστιο αιολικό δυναμικό των θαλασσών μας, χωρίς την αναγκαία και καθοριστική για την ευστοχία και της ευστάθειά της κοινωνική και κομματική συναίνεση.

Με σύντομη ανακοίνωσή τους ένδεκα (11) περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την παράταση της διάρκειας της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο μέχρι το προβλεπόμενο δεκαπενθήμερο.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Δείτε την κοινή ανακοίνωση των Περιβαλλοντικών Συλλόγων εδώ.