Οι θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) για το «master plan» του Πεντελικού

Το ΔΣ του ΣΕΠΟΧ, με την ΑΠ 12/09.06.203 απόφασή του, με βάση σχετική εισήγηση της οικείας επιτροπής τοπικών θεμάτων, επισημαίνει ότι:

  • Το «MASTER PLAN» απέχει πολύ από μα πρόταση  ολοκληρωμένης διαχείρισης του ορεινού όγκου, καθώς σε τέτοια περίπτωση η αντίστοιχη μελετητική ομάδα θα έπρεπε να είναι διεπιστημονική με συμμετοχή χωροτάκτη/πολεοδόμου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου κ.ά.
  • Η εν λόγω μελέτη είναι εξωθεσμική και μη ολοκληρωμένη, με βάση όσα προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, δεν έχει λάβει υπόψη το συνολικό θεσμικό που διέπει την περιοχή αναφοράς, το οποίο – πέραν του ΠΔ προστασίας – με βάση το οποίο το Πεντελικό, ως ορεινός όγκος εντός Αττικής, καλύπτεται τόσο από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας όσο και -σε στρατηγικό επίπεδο- του Ρυθμιστκού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ. Ν 4277/2014).
  • Προκειμένου να χωροθετηθούν/θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες χρήσεις (ως προς είδος, μέγεθος κλπ.) οι οποίες να εναρμονίζονται με τις περιοχές/χρήσεις και τα μεγέθη (με μορφή όρων δόμησης) του ΠΔ 755/Δ/1988 αλλά και με το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται να μεσολαβήσει τοπικός ολοκληρωμένος χωρικός/πολεοδομικός σχεδιασμός σε επίπεδο δήμων (ΤΠΣ) ο οποίος υποχρεούται -από τον χαρακτήρα του και τη σχετική νομοθεσία- να λάβει υπόψη και να εναρμονίζεται τόσο με τον υπερκείμενο σχεδιασμό (εν προκειμένω ΡΣΑ το οποίο παίζει ρόλο και Περιφερειακού Πλαισίου για την Αττική) όσο και με παράλληλα ισχύουσες νομοθεσίες όπως δασική, αρχαιολογικό νόμο κλπ.
  • Αρχές για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού ορεινού όγκου για το λεκανοπέδιο θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και της οικολογικής ισορροπίας στο βουνό και η ρύθμιση της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτό. Κατά συνέπεια, μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις προσέλκυσης του κοινού για περιβαλλοντική «εκπαίδευση» και ήπια εναλλακτική αναψυχή αλλά όχι αστικές χρήσεις, και ιδιαίτερα με υπερτοπική απεύθυνση, πάντα με γνώμονα την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου και την αποφυγή της υποβάθμισής του.
  • Επιπλέον, η μετατροπή του ορεινού όγκου της Πεντέλης σε ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, όπως αναφέρεται στη σελίδα 4 του «MASTER PLAN», αντίκειται στο Σύνταγμα και την νομοθεσία καθώς το Πεντελικό όρος αποτελεί διαχρονικά ένα αναντικατάστατο δασικό οικοσύστημα για την ΒΑ Αττική με ιδιαίτερη σημασία για την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής και όχι μόνο.

Τέλος ο ΣΕΠΟΧ δηλώνει τη στήριξή του στις θέσεις του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεντέλης και τη διάθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες από κοινού προς τον σκοπό της προστασίας και αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας του ορεινού όγκου.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή του ΣΕΠΟΧ  εδώ