Με την 1110/2023 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την διαχειριστική μελέτη του άλσους του πεδίου του Άρεως, η οποία προβλέπει  την διατήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής (κλειστό θέατρο, ανοιχτό θέατρο 2.000 θέσεων και λοιπών εγκαταστάσεων).

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Ενδεικτικές  οι παρακάτω σκέψεις της:

  1. Η μελέτη διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξή του, προβλέπουσα ειδικές χρήσεις γης σε πολλά από τα τμήματά του ούτε υποβλήθηκε σε περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ως σχέδιο ή πρόγραμμα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, ούτε, στη συνέχεια, υπήχθη σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου (screening), προκειμένου να υπαχθεί σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ως προβλέπουσα έργο ανάπλασης σημαντικού άλσους, δηλαδή «έργου αστικής ανάπτυξης» κατά τις κρίσιμες περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων ή δραστηριοτήτων διατάξεις (ν. 4014/2011 και τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού υπουργικές αποφάσεις).
  2. Μολονότι δε η δραστηριότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται εντός κοινόχρηστου χώρου με δασικό χαρακτήρα, η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, αρνούμενη να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά της, δεν εξέτασε «ποια είναι τα δημόσια θεάματα και ποιες είναι οι επιτρεπτές εγκαταστάσεις εντός των χώρων δημοσίων θεαμάτων», θεωρώντας, εσφαλμένως, ότι «εκφεύγει του γνωστικού αντικειμένου και αρμοδιότητητάς της», όπως ρητώς ανέφερε στην εισήγησή της.
  3. Είναι, εξάλλου, απορριπτέοι οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας εταιρείας ότι το επίμαχο «κέντρο ψυχαγωγίας» προϋφίσταται, ότι έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες και ότι δεν εγκρίνεται το πρώτον η εγκατάστασή του με την διαχειριστική μελέτη, η οποία απλώς αναφέρεται σ’ αυτό και δεν ρυθμίζει τη λειτουργία του.
  4. Κατόπιν της αποδοχής της κρινομένης αιτήσεως ακυρώσεως, η επίμαχη διαχειριστική μελέτη πρέπει να υποβληθεί, πριν από την έγκρισή της, σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου
  5. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ειδικώς να ληφθεί υπόψη ότι το «Θέατρο Άλσους Πεδίον Άρεως – Οικονομίδη», το οποίο καθορίσθηκε ως χώρος όπου επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία δημοσίων θεαμάτων, διαμορφώθηκε κατά την αρχική δημιουργία του Πεδίου Άρεως προοριζόμενο έκτοτε ως κυλικείο, εστιατόριο καθώς και κέντρο αναψυχής προς εξυπηρέτηση του κοινού, οπότε η συνέχιση της λειτουργίας του ως χώρου δημοσίων θεαμάτων, όπως η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί στη σύγχρονη εποχή, δεν επιφέρει, καταρχήν, μεταβολή του προορισμού του Πεδίου του Άρεως ως χώρου με δασικό χαρακτήρα. Προϋπόθεση όμως για τη νόμιμη λειτουργία του αποτελεί η διασφάλιση της κοινοχρησίας με την παροχή της δυνατότητας ελεύθερης προσπελάσεως των χρηστών του πάρκου.

Οι παραπάνω σκέψεις είναι πολύ χρήσιμες στην υπό εξέλιξη δημόσια τοπική συζήτηση τόσο για την δαχειριστική μελέτη του άλσους του Προφήτη Ηλία (με την οποία προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου ποδοσφαίρου) όσο και για την αλλοίωση της κοινοχρησίας της πλατείας της Νέας Πεντέλης με την μονιμοποίηση της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της πλατείας της Νέας Πεντέλης.