Με το Α.Π. 21602/24-10-2023 έγγραφο του Δήμου γνωστοποιήθηκε η διαδικασία εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης και προσκλήθηκαν οι  αρμόδιες υπηρεσίες, Φορείς, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής να υποβάλλουν τις απόψεις τους.

Ο ΠΣΠ χαιρετίζει την πρόσκληση του Δήμου και, στο μέτρο των δυνάμεών του, θα συμβάλλει στην ευρύτερη συμμετοχή των φίλων και μελών του καθώς και των δημοτών στην εν λόγω ειδική διαβούλευση.

Για τον σκοπό αυτό:

 1. Καλούμε τα μέλη και τους Φίλους του Συλλόγου να στείλουν τις προτάσεις τους ή / και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ειδική επιτροπή του ΠΣΠ που θα αναλάβει την επεξεργασία των απόψεων των πολιτών και την συγκρότηση της υποβλητέας πρότασης, εναρμονισμένης με τους καταστατικούς στόχους του Συλλόγου, προς τον Δήμο και την Ομάδα Μελέτης.
 2. Παραθέτουμε στη συνέχεια συνοπτική περιγραφή των στόχων και των διαδικασιών εκπόνησης του ΤΠΣ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύνθετη Μελέτη του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Πεντέλης ανατέθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε Σύμπραξη Γραφείων Μελετών και εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245/9.4.2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545 Β’/03-08-2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟI ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΠΣ

Τα ΤΠΣ αποσκοπούν, μετά από συστηματική καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, στην  επέκταση του καθορισμού χρήσεων γης σε όλη την επικράτεια του Δήμου για μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα (15 ετίας), για να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

 • Η εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης και ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους του Δήμου, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στους διαθέσιμους πόρους.
 • Η διαχείριση με όρους βιώσιμης ανάπτυξης της γης με προώθηση οργανωμένων οικιστικών και παραγωγικών υποδοχέων που προάγουν ελεγχόμενα συμπαγή/συνεκτικά πρότυπα ανάπτυξης.
 • Η Προστασία:
  • Των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης.
  • Των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των διαθέσιμων πόρων έναντι φυσικών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  • Της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των τοπίων και της πολεοδομικής φυσιογνωμίας των πόλεων και οικισμών του οικείου ΟΤΑ.
 • Η προώθηση της συνεργασίας “πόλης-υπαίθρου” και της εδαφικής συνοχής στην επικράτεια του οικείου ΟΤΑ.
 • Ο μετριασμός της έντασης χρήσης των ΙΧ και των μετακινήσεων κατοικίας – εργασίας – εξυπηρετήσεων.
 • Ο εντοπισμός των αναγκαίων αναθεωρήσεων / τροποποιήσεων του υφιστάμενου σχεδιασμού, που επιβάλλονται από τον ισχύοντα υπερκείμενο καθώς και νεότερα δεδομένα.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η σύνθετη μελέτη του ΤΠΣ συναποτελείται από τις εξής επί μέρους μελέτες:

 1. Μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ)
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
 3. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας
 4. Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης των προς οριοθέτηση ρεμάτων
 5. Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων που διέρχονται από προτεινόμενες από το ΤΠΣ προς πολεοδόμηση περιοχές

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΠΣ

Η μελέτη διαρθρώνεται σε φάσεις και ενότητες:

ΦΑΣΗ Α – ΣΤΑΔΙΟ 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ·         Καταγραφή, επεξεργασία και σχολιασμό βασικών χωρικών παραμέτρων

·         Εντοπισμό των τάσεων και προοπτικών χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης των οικιστικών και παραγωγικών υποδοχέων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ·         Αξιολόγηση των δεδομένων της Ενότητας 1 και εξαγωγή συμπερασμάτων

·         Εντοπισμός των Πλεονεκτημάτων / Δυνατοτήτων και των Μειονεκτημάτων / Κινδύνων της περιοχής

·         Προσδιορισμός εναλλακτικών σεναρίων στη βάση κριτηρίων βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης

·         Τεκμηρίωση επιλογής του επικρατέστερου σεναρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 Παρουσίαση σεναρίων στον Δήμο
ΦΑΣΗ Α – ΣΤΑΔΙΟ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Χωρικές Κατευθύνσεις

·         Εξειδίκευση των χωρικών κατευθύνσεων του επικρατέστερου σεναρίου

·         Χωρικό πρότυπο  με τα βασικά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης και τα προγραμματικά μεγέθη

·         Δομικό σχέδιο  με την χωρική οργάνωση της ΔΕ, εναρμονισμένο και ομογενοποιημένο σε επίπεδο Δήμου με τα ενδεχομένως διαφορετικά δομικά σχέδια των υπόλοιπων ΔΕ του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αναλυτικές ρυθμίσεις Πρόγραμμα εφαρμογής

·         Συνολική πρόταση της ρύθμισης του χώρου με βάση τις προ ισχύουσες  και τις προτεινόμενες χωρικές ρυθμίσεις

·         Πρόταση πολεοδομικού κανονισμού και Προεδρικού Διατάγματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 ·         Έκδοση άποψης Αρχής Σχεδιασμού επί της αρχικής πρότασης του ΤΠΣ

·         Διαβούλευση και έγκριση της ΣΜΠΕ

·         Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής καταλληλόλητας

·         Έγκριση Μελέτης Οριοθέτησης ρεμάτων

ΦΑΣΗ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΔ
·         Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ

·         Ενσωμάτωση υποδείξεων ΣΥΠΟΘΑ

·         Νομοτεχνική επεξεργασία και έκδοση ΠΔ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΠΣ

Τελικό παραδοτέο της Μελέτης αποτελεί το οικείο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.