Μέχρι σήμερα έγιναν δύο απόπειρες ανάπλασης του σεληνιακού τοπίου του Πεντελικού.

Η πρώτη αφορά την αξιοποίηση των εκσκαφών της Αττικής οδού στα πλαίσια της οποίας έγινε απόθεση χωμάτινων προιόντων εκσκαφής, φύτευση και εγκατάσταση μόνιμων δικτύων άρδευσης στα λατομεία Ράικου, Άλφα, Μαλτέζου και Κοκκιναρά.

Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος κρίνονται ικανοποιητικά για το λατομείο Ράικου.

Στο λατομείο Άλφα το εγχείρημα απέτυχε στο πάνω από την προς Πυργάρι οδό, όπου χωμάτινες αποθέσεις παρασύρθηκαν από τα όμβρια στην κατάντι πλαγιά.

Στο λατομείο Μαλτέζου η ανάπλαση (φύτευση και άρδευση) καταστράφηκε από ανεξέλεγκτες και παράνομες δράσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες καταστράφηκε το αρδευτικό δίκτυο, διαμορφώθηκε πίστα δικυκλιστικού αθλητισμού και διεξάγονται σχετικοί αγώνες, οι πορείες των οποίων επεκτείνονται σε όλη την νότια πλευρά του Πεντελικού εντός αλλά και εκτός του υφιστάμενου δασοπυροσβεστικού οδικού δικτύου.

Στο λατομείο Κοκκιναρά παρατηρείται καταστροφή και εγκατάλειψη του αρδευτικού δικτύου, γεγονός που συνιστά απειλή για τους αποτεθέντες χωμάτινους όγκους

Η δεύτερη, διαφορετικής μεθόδου, απόπειρα ανάπλασης αφορά το λατομείο Αλούα, στο οποίο τα παραπροιόντα εκσκαφής του λατομείου επικαλύφθηκαν με αρμολογημένη λιθοδμή. Η εν λόγω μέθοδος, αν και οπτικά φαίνεται να αντικαθιστά την άναρχη εικόνα της ατάκτως ειρρημμένης λατύπης από μια δομημένη επιφάνεια, εν τούτοις φαίνεται να υστερεί της επικάλυψης της λατύπης με φυτική γη, με περιβαλλοντικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, η με οποιονδήποτε τρόπο επικάλυψη δεν συνιστά αποτελεσματική λύση. Η αρχική ομαλοποίηση του τοπίου, με μετακίνηση των παραπροιόντων της εξόρυξης για πλήρωση των κενών, μέθοδο που εφάρμοζαν συστηματικά οι Αρχαίοι Αθηναίοι, και στην συνέχεια η επικάλυψη με φυτική γη αποτελεί την μόνη ενδεδειγμένη λύση.