Πληθυσμιακή εξέλιξη (1961 – 2011) και Δημογραφικά χαρακτηριστικά απογραφής 2011

Πίνακας
Γράφημα – Φύλλα
Γράφημα – Απασχόληση
Γράφημα – Μορφωτικό επίπεδο

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της  ΕΛΣΤΑΤ):

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δ. Πεντέλης το 2011 ανερχόταν σε 34.934 άτομα, που κατανέμονται σχεδόν ισομερώς στα δύο φύλα, καθώς και στους οικονομικά ενεργούς και μη ενεργούς κατοίκους.

Μόνο το 5,8% ήταν άνεργοι, ενώ το 19% συνταξιούχοι και το 17,4% μαθητές. Φαίνεται ότι στους οικονομικά μη ενεργούς κατοίκους (λοιποί) οι γυναίκες υπερτερούσαν κατά 2.400 των ανδρών.

Το 36,5% των μόνιμων κατοίκων καταγράφηκαν ως κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 29% δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ καταγράφηκε και 26% των μόνιμων κατοίκων οι οποίοι δεν είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (περιλαμβάνονται και ανήλικα).

Από τους απασχολούμενους το 38% απασχολείται σε λοιπούς κλάδους, ενώ το 17% στο εμπόριο χονδρικό και λιανικό και το 11% σε δραστηριότητες σχετικές με την υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

 

Εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους – Συμμετοχή στις Δημοτικές εκλογές

Πίνακας

Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους το 2010,  υστερούσαν από τον πληθυσμό του Δήμου κατά 34.934 – 22718 = 12.216 άτομα. Αν δεχθούμε ότι  τα κάτω 18,  δικαίωμα ψήφου άτομα, ανέρχονται στο 22% του πληθυσμού, προκύπτει ότι  ένα  12% περίπου του πληθυσμού είναι ετεροδημότες.