Η ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής και υπεύθυνης καταναλωτικής συνείδησης των μελών του Συλλόγου και των δημοτών της Πεντέλης με:

  1. Την συνεργασία με Περιβαλλοντικούς Φορείς της περιοχής του Πεντελικού, με στόχο την προστασία και ανάπτυξη, του ορεινού οικοσυστήματος.
  2. Την οργάνωση ήπιων δράσεων στα περιαστικά δασικά οικοσυστήματα (περίπατοι, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, αναψυχής, εθελοντικών καθαρισμών και αναδάσωσης) και εν γένει δράσεις που συντελούν στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και των όρων υγιεινής διαβίωσης.
  3. Την συνδρομή των μελών στον περιορισμό του όγκου των παραγόμενων  απορριμμάτων, στη βάση της αρχής: Μείωση μέσω της αλλαγής του καταναλωτικού προτύπου. Ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών. Αναχρησιμοποίηση, με την επεξεργασία και αξιοποίηση οργανικών. Ασφαλής διαχείριση και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων.
  4. Τη διεκδίκηση ή προώθηση πρωτοβουλιών επιμόρφωσης των δημοτών επί ζητημάτων κλιματικής απειλής και εξοικονόμησης ενέργειας, με την προώθηση νέων αποδοτικών τεχνολογιών.
  5. Την ευαισθητοποίηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ενεργών πολιτών, μελών και φίλων, με παρουσία στο Διαδίκτυο, με τη δημιουργία ιστοσελίδας, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, την οργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και την αξιοποίηση των  μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  6. Τη συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και αναπτυξιακά, που οργανώνονται από ευρωπαϊκούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κάτω από προϋποθέσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  7. Τη συστράτευση των πολιτών και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Υπό δαμόρφωση, με την ευκταία, συνδρομή των Φίλων και Μελών του Συλλόγου.