Η προστασία, η ανάπτυξη και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, με την ανάπλαση των ανενεργών λατομείων, την ανάδειξη των αρχαίων  και  την βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά αγαθά της, με:

  1. Την συνεργασία με την Τοπική και την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τον ΣΠΑΠ και όλες τις αρμόδιες αρχές για την διασφάλιση ολοκληρωμένης παρέμβασης, μέσω στρατηγικού σχεδιασμού στο σύνολο του ορεινού όγκου. Με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού οικοσυστήματος (χλωρίδα / πανίδα) και την προστασία των υδατορεμάτων και του τοπίου, για να αποτελέσει το ΠεντελικόΜητροπολιτικό πάρκο υψηλής οικολογικής αξίας, πολιτισμού και αναψυχής, υπερτοπικής εμβέλειας.
  2. Την διεκδίκηση χωροθέτησης και υλοποίησης δημοτικών ή διαδημοτικών χρήσεων στην περιαστική ζώνη Α του Π.Δ 755/88, που ορίζεται ως περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και γεωργικής χρήσης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
  3. Την συνδρομή των μελών του Συλλόγου στη στήριξη της πυρασφάλειας και τον περιορισμό παραβατικών ενεργειών (λαθρολατόμευση, απόρριψη μπάζων και απορριμμάτων, κλπ.)
  4. Την ανάσχεση της οικιστικής επέκτασης και της παράνομης αλλαγής χρήσεων σε βάρος του ορεινού όγκου και την ανάδειξη και προστασία του δημόσιου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Πεντελικού.
  5. Την επιδίωξη προστασίας, ανάδειξης και συντήρησης των αρχαιολογικών μνημείων (Σπηλιά, Νυμφαίον), των εκκλησιδίων, των οικίσκων λατόμων και τη χάραξη-σήμανση πεζοπορικών πολιτιστικών και αθλητικών διαδρομών με θέσεις θέασης και ήπιας ημερήσιας αναψυχής

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Η ενεργοποίηση των αρμόδιων για την υλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας φορέων
  2. Η εκπόνηση  στρατηγικού σχεδίου (master plan)  για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο σύνολο του ορεινού όγκου
  3. Η εξασφάλιση των αναγκαίων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων  πιστώσεων
  4. Η επίλυση του ιδιοκτησιακού με βάση το νόμο 1811/1988
  5. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στην αποκατάσταση των λατομείων

Στρατηγικό Σχέδιο

Το Στρατηγικό σχέδιο θα καταγράψει συστηματικά και θα αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, θα καθορίσει τους στόχους της επέμβασης με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και  θα περιγράψει την διαδικασία και τα χρηματοδοτικά μέσα υλοποίησης του σχεδιασμού.

Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα για οποίο θα  απαιτηθεί να συνταχθεί πλειάδα  επί μέρους μελετών (Χωροταξική, Τοπογραφική, Περιβαλλοντική, Δασολογική, Αρχιτεκτονική, Συγκοινωνιακή, Υδραυλική,  Ηλεκτρομηχανολογική και Ενεργειακή ).

Το Νομοθετικό πλαίσιο

Οι Ζώνες Προστασίας

Το ΠΔ ΦΕΚ 755Δ / 1988, περί προστασίας του Πεντελικού, με το οποίο καθορίστηκαν οι παρακάτω ζώνες προστασίας:

Α.  Ζώνη Αναψυχής, αθλητισμού και γεωργικής χρήσης

Β. Ζώνη Γεωργικής χρήσης

Γ. Ζώνη Κατοικίας και Γεωργικής χρήσης

Δ. Ζώνη Αναψυχής

Ε. Ζώνη Λατομικής χρήσης

ΣΤ. Ζώνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ζ. Ζώνη Αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού

Για να δείτε το ΠΔ  πατήστε εδώ

Για να δείτε τις ζώνες προστασίας στον χάρη πατήστε εδώ

 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, άρθρο 18, Παράγραφος 2)

Ορεινός όγκος της Πεντέλης: Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο, με βάση τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), για την διασφάλιση της απόλυτης προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων, και διαμορφώνεται σε ένα υπερτοπικό πόλο αναψυχής και πολιτισμού, με την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων, την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων. Το Προεδρικό Διάταγμα 21/1988 (Δ’ 755) για την προστασία του περικλείει κατ’ ελάχιστο την ήδη οριοθετημένη περιοχή και βελτιώνει τους ισχύοντες όρους προστασίας.

άρθρο 18, Παράγραφος 4α

Ως περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου προσδιορίζονται οι περιαστικοί χώροι, οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, να αποτελέσουν σημεία αναφοράς ως χώροι πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας και ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής, μητροπολιτικής εμβέλειας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

……….

ΙΙ. Μητροπολιτικό πάρκο Αρχαίων λατομείων Πεντέλης: Πόλος πολιτισμού, αναψυχής, στη ζώνη προστασίας του Πεντελικού όρους.

………….